ഉൽപ്പന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ

൧.ഒഉര് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായി താഴെ വ്യവസായം ഉപയോഗിക്കുന്നു

൨.ദ്രിന്കിന്ഗ് വെള്ളവും മലിനജല ട്രീറ്റ്മെന്റ്

൩.ഹ്യ്ദ്രൊഗെന് പെറോക്സൈഡ് പ്ലാന്റ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ

൪.ഇംദുസ്ത്ര്യ് ഉൽപ്പന്ന തകരുന്നതിനും

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ൫.ഫെര്തിലിജെര്

൬.സ്നൊവ്-ഉരുകി ഏജന്റ് ദെസിച്ചംത്

൭.ഇംദുസ്ത്ര്യ് ഉൽപ്പന്ന വര്ദ്ധിക്കുന്ന

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി 1

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!